قسمت ۶۲ – فقره‌ پنجاه‌ و پنجم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۶۲ – فقره‌ پنجاه‌ و پنجم کلمات مکنونه فارسی
۰۳ اسفند ۱۳۹۹

ای فرزند هوی

از آلایش غنا پاک شو و با کمال آسایش در افلاک فقر قدم گذار، تا خمر بقا از عین فنا بیاشامی.

فقره پنجاه و پنجم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه