قسمت ۵۵ – فقره‌ پنجاه‌ام کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۵۵ – فقره‌ پنجاه‌ام کلمات مکنونه فارسی
۱۴ دی ۱۳۹۹

ای ساذج هوی
حرص را باید گذاشت و به قناعت قانع شد زیرا که لازال حریص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول.

فقره پنجاه‌ام کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه