قسمت ۵۶ – فقره‌ پنجاه‌ و یکم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۱)

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۵۶ – فقره‌ پنجاه‌ و یکم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۱)
۲۱ دی ۱۳۹۹

ای پسر کنیز من

در فقر اضطراب نشاید و در غنا اطمینان نباید. هر فقری را غنا در پی و هر غنا را فنا از عقب. ولکن فقر از ماسوی اللّه، نعمتی است بزرگ. حقیر مشمارید زیرا که در غایت آن، غنای باللّه رخ بگشاید. و در این مقام أنتم الفقرآء مستور و کلمه‌ مبارکه‌ و اللّه هو الغنی، چون صبح صادق از افق قلب عاشق، ظاهر و باهر و هویدا و آشکار شود و بر عرش غنا متمکن گردد و مقر یابد.

فقره پنجاه و یکم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه