قسمت ۵۳ – فقره‌ چهل و هشتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۵۳ – فقره‌ چهل و هشتم کلمات مکنونه فارسی
۳۰ آذر ۱۳۹۹

در سطر سیم از اسطر قدس که در لوح یاقوتی از قلم خفی ثبت شده این است ای برادران با یکدیگر مدارا نمائید و از دنیا دل بردارید به عزت افتخار منمائید و از ذلت ننگ مدارید. قسم به جمالم که کل را از تراب خلق نمودم و البته به خاک راجع فرمایم.

فقره چهل و هشتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه