قسمت ۵۲ – فقره‌ چهل و هفتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۵۲ – فقره‌ چهل و هفتم کلمات مکنونه فارسی
۲۳ آذر ۱۳۹۹

ای پسران آمال

جامه‌ غرور را از تن برآرید و ثوب تکبر از بدن بیندازید.

فقره چهل و هفتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه