قسمت ۴۸ – فقره‌ چهل و سوم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۴۸ – فقره‌ چهل و سوم کلمات مکنونه فارسی
۲۵ آبان ۱۳۹۹

ای دوستان من

در سبیل رضای دوست مشی نمائید و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود. یعنی دوست بی رضای دوست خود در بیت او وارد نشود و در اموال او تصرف ننماید و رضای خود را بر رضای او ترجیح ندهد و خود را در هیچ امری مقدم نشمارد. فتفکروا فی ذلک یا اولی الافکار

فقره چهل و سوم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه