قسمت ۴۷ – فقره‌ چهل و دوم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۴۷ – فقره‌ چهل و دوم کلمات مکنونه فارسی
۱۸ آبان ۱۳۹۹

ای بنده‌ من

دل را از غل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام.

فقره چهل و دوم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه