قسمت ۴۴ – فقره‌ سی و نهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۴۴ – فقره‌ سی و نهم کلمات مکنونه فارسی
۲۰ مهر ۱۳۹۹

ای پسر رماد

به راحت یومی قانع مشو و از راحت بی زوال باقیه مگذر و گلشن باقی عیش جاودان را به گلخن فانی ترابی تبدیل منما. از زندان به صحراهای خوش جان عروج کن و از قفس امکان به رضوان دلکش لامکان بخرام.

فقره سی و نهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه