قسمت ۴۵ – فقره‌ چهلم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۴۵ – فقره‌ چهلم کلمات مکنونه فارسی
۰۴ آبان ۱۳۹۹

ای بنده‌ من

از بند ملک خود را رهائی بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن. وقت را غنیمت شمر زیرا که این وقت را دیگر نبینی و این زمان را هرگز نیابی.

فقره چهلم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه