خط‌های اضافه روی زمین – خانه گرد آبی

Program Picture

یادی از گذشته

خط‌های اضافه روی زمین – خانه گرد آبی
۱۷ مهر ۱۳۹۹

آیا ما تنها و برترین مخلوقات خداوند هستیم؟ آیا اجازه داریم دیگران را چون شبیه ما نیستند طرد و نفی کنیم؟ اگر از سوی گروهی دیگر طرد و نفی شویم چه احساسی داریم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه