Program Picture

یادی از گذشته

حقیقت یا مصلحت
۰۷ اسفند ۱۳۹۹

اگر زمانی در جایی که کار می‌کنیم یا زندگی، با برخوردهای نامعقول یا مستبدانه مواجه شدید واکنش شما چیست؟ تسلیم می‌شوید؟ مقابله می‌کنید؟ شرم و حیا مانع بروز منویات قلبی شما می‌شود؟ از ترس از دست دادن موقعیت سکوت می‌کنید؟ چه باید کرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه