Program Picture

یادی از گذشته

نقشی بر آب
۰۸ آبان ۱۳۹۹

آرزوهای دوران کودکی شاید انگیزه قوی برای حرکت به سمت اهداف انسان برای ساختن آینده‌اش باشند. آیا اگر آرزوها محقق نشوند باید تسلیم سرخوردگی و افسردگی شد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه