Program Picture

یادی از گذشته

کلاس‌های ۱ تا ۲
۲۰ آذر ۱۳۹۹

اگر افراد یک جامعه نپذیرند که همه مردم حق انتخاب باور و عقیده قلبی خود را دارند؛ می‌توان به دست‌یابی به وحدت و اتحاد آن جامعه امیدوار بود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه