Program Picture

یادی از گذشته

وفادار
۲۷ آذر ۱۳۹۹

آیا فقط در هنگام بی‌نیازی و رفاه می‌توان وفادار بود؟ وقتی که همه چیز بر وفق مراد است و نیازهای مادی و معنوی به راحتی برآورده می‌شوند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه