Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

مهاجرین در جامعه میزبان

۰۷ مرداد ۱۳۹۵

از فرح دوستدار پرسیدیم که چه راهکارهایی برای جذب بهتر مهاجرین در جامعه میزبان وجود دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه