Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

اخلاق فطری، اخلاق دینی

۱۰ دی ۱۳۹۴

از دکتر بهروز ثابت پرسیدیم آیا اخلاق و ارزش‌های انسانی‌ ماهیتی ذاتی دارند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه