Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

مهاجرت با پیاز داغ زیاد

۰۸ آبان ۱۳۹۴

آیا مهاجرت تنها یک تغییر جغرافیایی است؟ شاید تماشای مستند تغیر بزرگ تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه