Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

کار داوطلبانه یا …

۲۸ آبان ۱۳۹۴

چطور می‌توان فرهنگ کار داوطلبانه را در جامعه ترویج کرد؟ شاید تماشای مستند خدمت داوطلبانه تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه