Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

انقطاع یا ریاضت؟

۱۹ آذر ۱۳۹۴

آیا برای غرق شدن در روحانیات باید از دنیا رفت؟ شاید تماشای مستند ‘انقطاع’ تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه