Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

در آرزوی تغییر

۱۱ دی ۱۳۹۴

برای تغییر جهان از کجا باید شروع کرد؟ شاید تماشای فیلم تهران – پرتلند تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه