Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

زن در جامعه

۲۸ مرداد ۱۳۹۵

از طاهره دانش پرسیدیم که جنبش زنان ایران برای دستیابی به حقوق برابر با مردان در چه وضعیتی قرار دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه