Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

صلح جهانی نه تنها امکان‌پذیر، بلکه اجتناب‌ناپذیر است

۲۴ تیر ۱۴۰۰

لازمۀ رسیدن به صلح جهانی، وحدت تمام مردم دنیا است. وحدت با وجود تنوّع و خصوصیّت‌های بی‌شمار دنیایی که به طور طبیعی در تمام جنبه‌های ضروری حیاتش متّحد است، با هیچ تعهّد قانونی مقابله نمی‌کند، یا وفاداری مورد نیاز را تضعیف نمی‌کند، و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه