Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

داشتن یک زندگی دموکراتیک

۱۸ شهریور ۱۴۰۱

کودکان امروز پیش‌گامانی هستند که اجتماع آینده را شکل می‌دهند. اینکه فرزندانمان را چطور پرورش دهیم تا شهروندان مطلع، تصمیم‌گیرندگان، و رهبرانی شوند در اجتماعی چندفرهنگی، چندنژادی، و چندزبانی و به چالش‌های جهانی پاسخ ‌دهند، تعیین می‌کند که آیا جهان ما در حال پرورش، منسجم، و رو به پیشرفت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه