Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

چرخه‌ای نوین از قوای انسانی

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

چرخه زندگی، سفری است از رشد و چیرگیِ بر قوای خود، در عین تعامل با جهان به عنوان موجودات آگاه. روح ما نه جنسیتی دارد، نه نژادی، نه قومیتی و نه طبقه‌ای حقیقتی که هرگونه ادعای تمایز، برتری یا رتبه‌بندی را ناروا می‌سازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه