Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

دنیای ما، خانه ما

۰۹ تیر ۱۴۰۱

تخمین زده شده که تا سال 2030 دو سوم از افراد بسیار فقیر جهان در کشورهای ضعیف، همراه با تعارض و خشونت زندگی خواهند کرد. 26 میلیون نفر از این مهاجران، پناهنده هستند. با وجود کمک‌های بشردوستانه، 77 درصد از آنها طی پنج سال آینده آواره خواهند ماند. مقابله با این آسیب‌پذیری، تعارض و خشونت نیازمند تلاش جمعی و یکپارچه است. این کار نیازمند تلاشی مستمر در مقیاسی جهانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه