Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

تحول آموزش: نقطه عطفی برای صلح و رفاه

۰۵ شهریور ۱۴۰۱

تمام حالت‌های انسانی، از جمله صلح، توسط جهان‌بینی ما شکل می‌گیرد. بینش ما از واقعیت، ماهیت انسان، هدف زندگی و روابط انسانی، شیوۀ تعامل ما با یکدیگر و با سیاره‌مان را شکل می‌دهد. بازسازی یادگیری به عنوان یک زمینۀ مطالعۀ کل‌نگر به شکستن دیوارهای بین رشته و موضوع کمک می‌کند. یادگیری، یک حق انسانی است. ما می‌توانیم با یکدیگر تضمین کنیم که آموزش به عنوان یک خیر عمومی جهانی اداره شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه