قسمت ۲۰ – فقره‌ هفدهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۲۰ – فقره‌ هفدهم کلمات مکنونه فارسی
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

ای همگنان

ابواب لا مکان باز گشته و دیار جانان از دم عاشقان زینت یافته و جمیع از این شهر روحانی محروم مانده‌اند الا قلیلی و از آن قلیل هم با قلب طاهر و نفس مقدس مشهود نگشت الا اقل قلیلی.

فقره هفدهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه