قسمت ۲۱ – فقره‌ هجدهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۲۱ – فقره‌ هجدهم کلمات مکنونه فارسی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

ای اهل فردوس برین

اهل یقین را اخبار نمایید که در فضای قدس قرب رضوان روضه جدیدی ظاهر گشته و جمیع اهل عالین و هیاکل خلد برین طائف حول آن گشته‌اند. پس جهدی نمایید تا به آن مقام درآیید و حقابق اسرار عشق را از شقایقش جویید و جمیع حکمت های بالغه احدیه را از اثمار باقیه‌اش بیابید. قرت ابصار الذین هم دخلوا فیه آمنین.

فقره هجدهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه