قسمت ۱۹ – فقره‌ شانزدهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۱۹ – فقره‌ شانزدهم کلمات مکنونه فارسی
۳۱ فروردین ۱۳۹۹

ای جوهر غفلت

دریغ که صد هزار لسان معنوی در لسانی ناطق و صد هزار معانی غیبی در لحنی ظاهر. ولکن گوشی نه تا بشنود و قلبی نه تا حرفی بیابد.

فقره شانزدهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه