قسمت ۲۵ – فقره‌ بیست و یکم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۲۵ – فقره‌ بیست و یکم کلمات مکنونه فارسی
۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ای خاک متحرک

من به تو مانوسم و تو از من مایوس. سیف عصیان شجره امید تو را بریده و در جمیع حال به تو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور. و من عزت بی‌زوال برای تو اختیار نمودم و تو ذلت بی‌منتهی برای خود پسندیدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار.

فقره بیست و یکم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه