قسمت ۲۴ – فقره‌ بیستم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۲)

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۲۴ – فقره‌ بیستم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۲)
۰۴ خرداد ۱۳۹۹

در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است می‌فرماید: ای مردگان فراش غفلت، قرن ها گذشت و عمر گرانمایه را به انتها رسانده‌اید و نفس پاکی از شما به ساحت قدس ما نیامد. در ابحر شرک مستغرقید و کلمه توحید بر زبان می رانید. مبغوض مرا محبوب خود دانسته‌اید و دشمن مرا دوست خود گرفته‌اید و در ارض من به کمال خرمی و سرور مشی می نمایید و غافل از آن که زمین من از تو بیزار است و اشیای ارض از تو در گریز. اگر فی الجمله بصر بگشایی صد هزار حزن را از این سرور خوش تر دانی و فنا را از این حیات نیکوتر شمری.

فقره بیستم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه