قسمت ۱۷ – فقره‌ چهاردهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۱۷ – فقره‌ چهاردهم کلمات مکنونه فارسی
۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ای دوستان

به جمال فانی از جمال باقی مگذرید و به خاکدان ترابی دل مبندید.

فقره چهاردهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه