قسمت ۱۶ – فقره‌ سیزدهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۱۶ – فقره‌ سیزدهم کلمات مکنونه فارسی
۱۰ فروردین ۱۳۹۹

ای پسران من

ترسم که از نغمه ورقا فیض نبرده به دیار فنا راجع شوید و جمال گل ندیده به آب و گِل باز گردید.

فقره سیزدهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه