قسمت ۱۵ – فقره‌ دوازدهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۱۵ – فقره‌ دوازدهم کلمات مکنونه فارسی
۲۵ اسفند ۱۳۹۸

ای صاحب دو چشم

چشمی بربند و چشمی برگشا. بربند یعنی از عالم و عالمیان، برگشا یعنی به جمال قدس جانان.

فقره دوازدهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه