ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۷

Program Picture

رادمردان جاوید

ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۷
۱۵ بهمن ۱۳۹۸

بخش پایانی شرح احوال ملا حسین بشرویه‌ای ملقب به باب الباب. اولین مومن به آیین بابی.
جنگ میان اصحاب قلعه و شاهزاده مهدی قلی میرزا و شکست او و سرانجام، شهادت ایشان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه