Program Picture

برنامه تواندهی روحانی نوجوانان

قسمت ۴ – خدمت

۲۰ اسفند ۱۴۰۱

این قسمت از برنامه به موضوع خدمت که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های برنامه است اختصاص دارد. خدمت نیروی محرک هر گروه نوجوانانی است و جلوه‌گاه تمامی آنچه که در این برنامه می‌آموزند. خواهیم دید که چگونه خدمت بر فرد و اجتماع تاثیر گذاشته و موجب پرورش قابلیت‌های نوجوانان می‌گردد.

***

انرژی سرشار نوجوانان در گروه، توسط یک هدف دوجانبه جهت داده شود: به عهده گرفتن مسئولیت رشد فکری و روحانی خود و مشارکت در تحول اجتماع از طریق خدمت. همچنان که قابلیت‌های خود را پرورش می‌دهیم، بهتر می‌توانیم به دیگران خدمت کنیم و ضمن کمک به یکدیگر، فرداً رشد می‌کنیم و صفاتی را که داریم تقویت می‌نماییم. خدمت به جامعه یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های برنامه تواندهی نوجوانان است.

خدمت شالودۀ برنامه است. تمام آنچه که نوجوانان یاد می‌گیرند خود را در خدمتشان به جوامع نشان می‌دهد. با خدمت به دیگران است که نوجوانان ظرفیت و استعدادهای خود را پرورش خواهند داد و از سویی دیگر در رشد جامعه خود به صورت مستقیم مشارکت می‌کنند.

نوجوانان با گفتگو و مشورت یکدیگر و نگاهی دقیق به جامعه محلی خود نیازهای آن را تشخیص می‌دهند و سپس برای کمک به بهبود آن به صورت گروهی اقدام به فعالیت‌های خدمتی می‌کنند.

خدمت به تمام آنچه نوجوانان انجام می‌دهند معنا می‌بخشد. خدمت به هر یک کمک می‌کند هدف تحصیلات خود را بهتر درک کنند، افکار خود درباره آینده را وضوح بخشند، صفاتی که برای مشارکت در رفاه خانواده‌های خود نیاز دارند را پرورش دهند. دوستی‌هایشان را تقویت می‌کند و آنها را از پراکنده کردن قوای خود در امور بی‌اهمیت حفظ می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه