Program Picture

برنامه تواندهی روحانی نوجوانان

قسمت ۶ – سه عنصر برنامه

۲۴ فروردین ۱۴۰۲

این قسمت سه عنصر اصلی برنامه را شرح می‌دهد که تمامی فعالیت‌های گروه بر آنان بنا شده است. خواهیم دید که هر یک از این سه عنصر چه هستند و چگونه موجب پیشبرد برنامه در چارچوبی منسجم می‌گردند.

***

توسعه ادرکات روحانی، استحکام ساختارهای اخلاقی و تقویت قوه بیان، سه عنصر اصلی برنامه تواندهی روحانی نوجوانان هستند که موجب توانمندی اخلاقی نوجوانان می‌گردند.

هر یک از فعالیت‌های گروه با تمرکز بر این سه عنصر اصلی برنامه، بر نوجوانان تاثیر می‌گذارند.

توسعه ادراکات روحانی به دنبال درکی عمیق‌تر از آنچه مشاهده و تجربه می‌کنیم است. نوجوانان یاد می‌گیرند که سطحی نباشند و فراتر از ظاهر امور را بنگرند. توسعه ادرکات روحانی به آنها یاری می‌کند تا نیروهای روحانی را بشناسند، واقعیت روحانی هر حالت را درک کنند و اصول روحانی مرتبط را شناسائی کنند.

تقویت قوه بیان عنصر دیگر برنامه است؛ بین زبان و تفکر رابطه‌ای نزدیک وجود دارد. قوه تفکر از طریق بیان ظاهر می‌شود و قوه بیان خود برای اندیشیدن ضروری است، تقویت قوه بیان به نوجوانان کمک می‌کند تا درک بهتری از آنچه می‌خوانند و می‌شنوند داشته باشند، از سویی دیگر به آنها کمک می‌کند تا قوه تفکر خود را پرورش دهند و به موضوعات عمیق بیندیشند. با یکدیگر درباره آنها گفتگو کنند و آنها را با زبانی دقیق توضیح دهند.

استحکام ساختارهای اخلاقی عنصر دیگری است که رابطه نزدیکی با قوه بیان دارد. ساختارهای اخلاقی به دنبال آنند که چارچوبی حاکم بر افکار و رفتار نوجوانان بنا نهند تا نوجوانان از بایدها و نبایدها فراتر رفته و خود بتوانند با آگاهی دست به انتخاب‌های اخلاقی درستی بزنند. انتخاب‌هایی که در سراسر زندگی آنها را به چالش می‌کشد.

نگاهی به کتاب نور امید به ما کمک می‌کند که این سه عنصر را بهتر تشخیص دهیم.

ادراکات روحانی در این کتاب مفهوم امید را دنبال می‌کند، مفهومی که محبت الهی و اطمینان به کمک‌های خداوند به آن قدرت می‌بخشد.

یکی از مفاهیمی که ساختارهای اخلاقی را در این کتاب شکل می‌دهد، انتخاب است. نوجوانان یاد می‌گیرند به انتخاب‌ها و نتایجی که برای آنان و اطرافیانشان به همراه دارد بیاندیشند و تصمیم بگیرند.

قوه بیان نیز از طریق تمرین‌های مختلف به نوجوانان کمک می‌کند تا جنبه‌های مختلف این قوه را در خود پرورش دهند.

در نهایت هر آنچه که نوجوانان در گروه می‌آموزند قابلیت آنان را برای تاثیر بر جامعه اطرافشان افزایش می‌دهد و آنان را در جهت تغییر دنیایی بهتر یاری می‌رساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه