Program Picture

برای آینده

جلسات دعا و نیایش: مسیر سفر

۰۵ آذر ۱۴۰۲

جلسات دعا محیطی را فراهم می‌کند که افراد می‌توانند در مورد سفر معنوی و روحانی خود تامل کنند و با دیگرانی که عقاید مشابهی دارند ارتباط برقرار کرده گفتگو کنند، تمرکز اصلی نیز بر ترویج وحدت و تقویت حس اجتماع در میان شرکت‌کنندگان است. این جلسات فرصتی برای افراد است تا دور هم جمع شوند، افکار و احساسات خود را به اشتراک بگذارند و از یکدیگر حمایت کنند. این امر منجر به رشد شخصی و کشف خود نیز می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه