Program Picture

برای آینده

جلسات دعا و نیایش: دستاوردهای نو

۰۳ دی ۱۴۰۲

پیشرفت انسان چه روحانی، چه مادی و یا اجتماعی، بدون تأمل و تفکر امکان‌پذیر نیست. فرد از طریق تمرکز و توجه می‌تواند در مورد مسائل انتزاعی و عملی بصیرت‌های جدید و ارزشمندی کسب ‌کند. اگر قوۀ تمرکز و توجه سرشار از نور باطن و آراسته به صفات الهی باشد، نتیجه آن محقق خواهد شد. دعا و مناجات، تمرکز و مراقبه، و خدمت به دیگران جزئی از ذات زندگی روحانی را تشکیل می‌دهد. از طریق چنین جلوه‌هایی از روح نیایش است که افراد و جوامع می‌توانند پیوند بی‌همتایی را که میان پروردگار عالمیان و بشر برقرار است، استحکام بخشند. هم‌چنین آگاهی از این قوای روحانیِ می‌تواند محرّک پیشرفت در مسیر خدمت باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه