Program Picture

برای آینده

گروه توان‌دهی روحانی نوجوانان: تولد یک ایده

۰۸ آبان ۱۴۰۲

بر اساس تعالیم بهائی، فرد در ۱۵ سالگی به سن بلوغ می‌رسد و قابلیت درک و تمیز مسائل روحانی و اخلاقی را دارا می‌شود. بنابراین آخرین سال‌های قبل از بلوغ اهمیّت خاصی پیدا می‌کند. این دوران زمانی است که مفاهیم اساسی دربارۀ حیات فردی و جمعی در ذهن نوجوانی که تلاش می‌کند عادات کودکی را پشت سر بگذارد شکل می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه