(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۰
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

لینوس کارل پاولینگ، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و شصت و دو میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه