(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۱
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

فدراسیون بین المللى صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان صلیب سرخ جهانى، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و شصت و سه میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه