(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۵۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۵۹
۲۷ فروردین ۱۴۰۱

داگ هامر هولد، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و شصت و یک میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه