(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۸
۰۹ بهمن ۱۴۰۰

«شوراى خدمات دوستان» در بریتانیا، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و چهل و هفت میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه