(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۷
۰۲ بهمن ۱۴۰۰

کمیته خدماتى دوستان آمریکایى، یکى از دو برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و چهل و هفت میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه