(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۵

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۵
۱۸ دی ۱۴۰۰

– امیلى گرین بالچ، یکی از دو برندۀ جایزه صلح نوبل سال هزار و نهصد و چهل و شش میلادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه