(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۹
۱۶ بهمن ۱۴۰۰

لرد بوید جان اور، برندۀ جایزه صلح نوبل در سال هزار و نهصد و چهل و نه میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه