(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۰
۲۳ بهمن ۱۴۰۰

رالف بانچ، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و پنجاه میلادى (اولین رنگین پوست برندۀ این جایزه)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه