(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۰
۱۳ آذر ۱۴۰۰

کارل فون اوزیسکى، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى و پنج میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه