(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۹
۲۹ آبان ۱۴۰۰

آرتور هندرسون، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى و چهار میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه